Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (Covid19) stöd till forskning och verksamhetsutveckling

Kvalitetsregistret innehåller information om diagnostik och behandling av samt vaccination mot SARS-CoV-2 (Covid19).

Kvalitetsregistret syfte är att kunna jämföra kvaliteten över tid och mellan olika enheter, för att säkerställa att testning av SARS-CoV-2 och vården av covid19 patienter är så bra den kan vara utifrån det kunskapsläget vi har och uppvisar tillräckligt hög kvalitet. Dessutom kan insamlad data bidra till att ytterligare förstå SARS-CoV-2-infektion och vilka behandlingar som bidrar till att korta vårdtiden, öka överlevnaden eller ger färre biverkningar.

Datauttag för forskningsändamål

1. Kontakta oss
Ta gärna kontakt med oss på kvalitetsregistret för att diskutera om det går att använda kvalitetsregistrets data för det du har tänkt dig i förväg. Då kan du också få veta om något motsvarande projekt pågår någon annanstans och om uttaget är förenat med kostnader.

2. Ansök om etiskt prövningstillstånd
Nödvändigt om ansökan innefattar känsliga personuppgifter.
Ansök om tillstånd för att få bedriva forskning hos etikprövningsmyndigheten (EPM). Ansökan ska vara så detaljerad att vi kan bedöma vad etikprövningsmyndigheten har godkänt avseende vilka data som får användas och hur personuppgifterna ska hanteras genom en detaljerad beskrivning av personnummerhantering, kodning och kryptering etc. Se EPM för mer information och för att ansöka.

3. Ansök om datauttag från kvalitetsregistret
Du kan ladda ner vår datauttagsblankett för att fylla i via länken: Ladda ner datauttagsblanketten . Blanketten och alla relevanta bilagor skickas till registerhållaren, eller till info@covid19register.se.

4. Ansökan behandlas
Ansökan granskas av kvalitetsregistret, beslut om ansökan fattas i styrgruppen.

5. Beslut
Ett beslut om utlämnande och avtal upprättas. Avtalet reglerar till exempel eventuella kostnader för uttaget, vilka variabler som ska lämnas ut och hur länge forskaren får ha tillgång till data enligt projektet.

Klinisk uppföljning och verksamhetsutveckling

Så här går du till väga om du arbetar inom sjukvården i en region som är ansluten till kvalitetsregistret, och om du har i uppdrag att utvärdera era rutiner eller utveckla er verksamhet i hänseende till diagnostik eller vård av covid19-patienter, och därför önskar ta del av din regions/ din enhets data:

  1. Verksamhetschefen (för enheten som undersökningen omfattar) kontaktar registerhållaren (Pontus Naucler) via info@covid19register.se, för att beskriva vilka data ni behöver ta del av.
  2. Registerhållaren beslutar om uttaget omfattas av de regler som gäller för klinisk uppföljning, och alltså inte omfattas av de regler som gäller för forskning, och därför kan godkännas.
  3. Kvalitetsregistret tillordnar en medarbetare som är kvalificerad att hjälpa er med uttaget, som kommer att ske så snart som möjligt.
  4. Styrgruppen informeras regelbundet om godkända uttag för klinisk uppföljning.