Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorer är mätbara egenskaper som kan användas för att beskriva och förbättra kvalitetsnivån av en verksamhet.

Behandling av covid19-patienter

Processmått:
Andel patienter som behandlas med antikoagulantia (primärvård/ sjukhusvård/ intensivvård)
Andel patienter som behandlas med antivirala läkemedel (primärvård/ sjukhusvård/ intensivvård)
Andel patienter som behandlas med immunomodulerande läkemedel (primärvård/ sjukhusvård/ intensivvård)
Andel patienter med behandlingsbegränsningar (sjukhusvård/ intensivvård)
Utfallsmått:
Antal sjukhusfria 0-90 dagar efter första vårdkontakt för covid-19 (primärvård/ sjukhusvård/ intensivvård)
Total vårdkonsumtion* inom 1 år efter insjuknande (primärvård/ sjukhusvård/ intensivvård)
Antal sjukskrivningsdagar inom 1 år efter insjuknande (primärvård, sjukhusvård, intensivvård)
30-dagars mortalitet (primärvård, sjukhusvård, intensivvård)
90-dagars mortalitet (primärvård, sjukhusvård, intensivvård)
* total vårdkonsumption definieras som: antal läkarbesök inom öppenvård-primärvård, antal besök inom öppenvård-specialistvård, antal vårddagar inom slutenvården
version 2, 2022-01-28

Laboratorieanalys av SARS-CoV-2 (Covid19)

Antigen-test
Antal utförda antigentest
Andel av befolkningen med antigentest
Antal och andel positiva antigentester
Andel positiva i antigen test som bekräftats med positivt PCR-test
PCR-test
Antal utförda PCR-test
Andel av befolkningen med PCR-test
Antal och andel positiva PCR-tester
Andel starkt och svagt positiva PCR-tester (baserat på Ct-värdet)
Serologi-test
Antal utförda serologitester
Andel av befolkningen med serologitest
Antal och andel positiva serologitester
Andel starkt och svagt positiva serologi tester (baserat på de semikvantitativa värden som fås vid analys)
Sekvensering
Antal utförda sekvenseringar
Andel (PCR-)positiva prover som sekvenserats
Antal positiva prover per SARS-CoV-2-variant
version 2, 2022-01-28

Vaccination mot SARS-CoV-2 (Covid19) infektion

Täckningsgrad vaccination (full vaccination / ofullständig vaccination/ ej vaccinerad)
Vaccineffektivitet (full vaccination / ofullständig vaccination/ ej vaccinerad)
Sjuklighet/ sjukskrivning i förhållande till vaccinationsdatum
Allvarliga biverkningar efter vaccination
version 1

Övriga mått

Andel positiva prover anmälda till SmiNet
version 1